Directeur-bestuurder Opvang Anders te Amstelveen

Per maart 2020 zijn wij voor de stichting Opvang Anders op zoek naar een directeur-bestuurder met een hands-on mentaliteit en een groot hart voor antroposofische kinderopvang. Het aantal werkuren per week is 24 tot 32 en een indicatie van het salaris is salarisschaal 11 van de CAO Kinderopvang.

Functieomschrijving
In de veranderende markt van de kinderopvang staat de nieuwe directeur van Opvang Anders voor de uitdaging om de koers voor de toekomst aan te geven en telkens te blijven aanpassen aan ontwikkelingen. Externe oriëntatie en onderhouden en uitbouwen van het netwerk zijn essentieel; onder andere samenwerkingsverbanden met vrije scholen (IKC’s) in de regio en het vormgeven van nieuwe initiatieven. Betrouwbaarheid en samenwerken in deze educatieve clusters zijn de kracht van de organisatie. Continuering van de antroposofische inhoud, samenwerken en klantgerichtheid staan daarbij hoog op de agenda. De veranderende omgeving vraagt om een daadkrachtig directeur. Gezien de omvang van de organisatie zal de directeur een veelzijdig takenpakket vervullen met zowel strategisch, tactische en – gezien de huidige grootte – ook operationele werkzaamheden. In de organisatie is een locatiemanager/coördinator operationeel die tevens verantwoordelijk is voor de planning en plaatsing en personeelsbezetting, de directeur vervangt de coördinator als deze afwezig is. De financiële administratie/verslaglegging is deels uitbesteed maar financiële kennis is noodzakelijk voor nemen van gefundeerde organisatorische beslissingen en het uitzetten van de lange lijn voor de stichting.

Profiel
De nieuwe directeur heeft bedrijfskundig inzicht en een heldere visie op het gebied van ondernemerschap, antroposofische pedagogiek en “de kinderopvang van vandaag”. U bent in staat deze visie te vertalen naar de medewerkers, hen hierin te enthousiasmeren en te stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Een coachende en open stijl typeert uw manier van leidinggeven. U bent daarbij pragmatisch, zal regelmatig zelf in contact treden met de ouders en op de locaties aanwezig zijn. U kunt op een prettige niet-oordelende manier communiceren, klachten voorkomen of afhandelen en hebt een verbindende rol. U bent proactief, innovatief en een “netwerker”, treedt gemakkelijk in contact met anderen en bent gericht op samenwerken. U heeft ervaring met het aangaan van samenwerkingsverbanden met verwante organisaties zoals het onderwijs.

Functie-eisen:

 • Een afgeronde HBO- of academische opleiding (In de richting van Bedrijfskunde of Pedagogiek)
 • Gedegen antroposofische pedagogische kennis
 • Bedrijfskundig inzicht, financieel sterk onderlegd
  Affiniteit met de kinderopvang en een krachtige visie
 • Kennis van wet- en regelgeving in de kinderopvang
 • Beleid kunnen opstellen en implementeren
 • Coachende vaardigheid
 • Vaardigheid om veranderingsprocessen succesvol door te voeren
 • Pragmatisch, staat zelf graag middenin de organisatie
 • Goede sociale vaardigheden en sterk in netwerken en verbinden
 • Communicatief sterk in woord en geschrift
 • Sterk gericht op samenwerken
 • Een open en energieke werkhouding
 • Kennis van PR en marketing is een pré

Bedrijfsprofiel
Opvang Anders is een kwalitatief hoogwaardige en tegelijkertijd kleinschalige kinderopvang op twee locaties in Amstelveen – in de gezellige woonwijk Elsrijk en in het gebouw van vrijeschool Parcival -, heeft een binding met Amsterdam Noord en zoekt daar een locatie voor de herstart van voormalige peuteropvang ‘Noortje’ . De basis van onze pedagogie is het antroposofisch mens- en wereldbeeld dat werd ontwikkeld door Rudolf Steiner begin 20e eeuw. “Wie ben jij en wat vraag je van ons?”, met deze vraag en houding treden wij alle aan ons toevertrouwde kinderen tegemoet. Met ons hechte en toegewijde team van pedagogische medewerkers verzorgen wij hele dagopvang in verticale groepen voor 0-4 jarigen en halve dagopvang voor 2-4 jarigen.
De juridische entiteit van de Opvang is een Stichting welke is opgericht in juni 1998. De directeur rapporteert aan de Raad van Toezicht. Een enthousiast en stabiel team van circa twaalf medewerkers geeft invulling aan een warm en veilig klimaat voor het kleine kind.

Sollicitatieprocedure
Indien u belangstelling heeft voor deze vacature dan verzoeken wij u zo snel mogelijk en liefst vóór 20 januari 2020 een sollicitatiebrief met CV te richten aan de Raad van Toezicht via (rvtoa@opvanganders.nl), waarna de sollicitatiegesprekken zullen beginnen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige directeur Rachel van Herwijnen (via rachel@opvanganders.nl) of onze website raadplegen www.opvanganders.nl. De Raad van Toezicht communiceert met u over het verloop van het sollicitatieproces.

stagiair(e) pedagogisch werk niveau 3 of 4

Wij hebben BOL stageplekken beschikbaar voor mensen die hun praktijkervaring willen opdoen binnen de hedendaagse antroposofische kinderopvang.

 • In Amstelveen hebben we twee groepen voor 0-4 jarigen(hele dag opvang) en een peutergroep voor 2-4 jarigen (halve dagopvang).
 • Eventueel is een combinatie met de BSO groep van BSO Madelief in de middag mogelijk!

Mail Marieke Sanders je motivatiebrief als jij in ons kinderdagverblijf het vak wil leren! Graag duidelijk vermelden op welke dagen jij stage bij ons zou willen lopen!

Wij hebben momenteel op alledrie de groepen stageplaatsen beschikbaar.

Invallers gezocht

Wij zijn altijd geïnteresseerd om kennis te maken met mensen die als vaste invalkracht willen werken op onze hele en halve dagopvang groepen. Ben je regelmatig beschikbaar, beschik je over een relevante opleiding en heb je werkervaring met kinderopvang? Ben je enthousiast, ondernemend, heb je affiniteit met de antroposofie en een groot hart voor kinderen? Wij bieden een fijne en knusse werkomgeving waar je veel verantwoordelijkheid krijgt, je inbreng op prijs wordt gesteld en waar goede arbeidsvoorwaarden tegenover staan.

Neem contact op met Marieke via marieke@opvanganders.nl

Profiel pedagogisch medewerker (juffie)

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf: de verzorging en pedagogische zorg voor de groep en de individuele kinderen en pedagogische samenwerking met ouders en collega’s.

De pedagogische medewerker:

 • is in het bezit van een van de in de cao kinderopvang genoemde opleidingsniveaus
 • heeft affiniteit met de antroposofie als inspiratiebron voor de pedagogiek.
 • heeft algemene pedagogische kennis, inzicht in de ontwikkelingsfasen van het jonge kind en de daaruit voortvloeiende behoeften
 • Heeft inzicht in groepsdynamische processen en weet hier positief mee om te gaan.
 • Is prettig en open in de communicatie naar ouders en collega’s
 • heeft kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen en brengt deze in praktijk.
 • werkt graag samen met anderen (op de groep of binnen een brede school verband) en is communicatief vaardig.
 • beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/verzorgers.

Organisatorisch

De pedagogisch medewerker functioneert onder de begeleiding en eindverantwoordelijkheid van de coördinator. De pedagogisch medewerker geeft in voorkomende gevallen leiding aan pedagogische medewerkers in opleiding en stagiaires.

Kinderen begeleiden

 • een sfeer van rust, plezier en sociaal-emotionele veiligheid creëren.
 • in de omgang met kinderen de vraag die het kind (met zijn gedrag) stelt als uitgangspunt nemen.
 • kinderen begeleiden in hun ontwikkeling door aan te sluiten bij wat zij nodig hebben om een volgende stap te kunnen zetten.
 • Het vrije spel en begeleide spelvormen aanbieden, volgens onze pedagogische visie en uitgangspunten.

Kinderen verzorgen

 • de dagelijkse verzorging van de kinderen volgens het dagritme
 • een klimaat scheppen van zorgzaamheid en respectvolle omgang met het kind
 • zorgdragen voor de uitvoering van individuele afspraken met de ouders die verband houden met de veiligheid en gezondheid van het kind

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden

 • rondleidingen geven aan ouders die van de opvang gebruik willen maken en
 • intakegesprekken voeren met nieuwe ouders.
 • ouders de gang van zaken binnen de groep uitleggen.
 • de ontwikkeling van de kinderen waarnemen en in de kind-bespreking delen.
 • goede relatie met ouders onderhouden (dagelijkse overdracht, oudergesprekken en ouderavonden).
 • met collega’s de dagindeling afstemmen/voorbereiden en verdeling van
 • werkzaamheden; zorgdragen voor een goede samenwerking en overdracht.
 • deelnemen aan werkoverleg en studiebijeenkomsten

Verzorgen van de ruimten en het materiaal

 • verrichten van licht huishoudelijk werk
 • zorgdragen voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne van het spelmateriaal en de meubels.

Bevorderen van deskundigheid

 • het begeleiden en instrueren van pedagogisch medewerker in opleiding, groepshulpen en stagiaires
 • het rapporteren hierover aan de coordinator
 • deelnemen aan studie- en werkbijeenkomsten
 • vanuit interesse verdiepen in de antroposofie en de daaruit voortvloeiende pedagogische uitgangspunten.